Pilsoniskā sabiedrība: jēdziens, pazīmes, struktūra. Pilsoniskās sabiedrības funkcijas

Pilsoniskā sabiedrība, jēdziens, pazīmes,kuras struktūra tiks detalizēti aprakstīta rakstā, tiek uzskatīta par jebkādas reālas demokrātijas galveno atbalstu. Tas darbojas kā solis tās nostiprināšanā un saglabāšanā, veicinot tā veidošanu. Galvenais totalitārisma stāvokļa attīstības pretinieks ir tieši pilsoniskā sabiedrība. Kādas ir šīs veidošanās galvenās iezīmes? Kā tā izpaužas? Par to tālāk.

pilsoniskās sabiedrības koncepcija apzīmē struktūru

Vispārīga informācija

Pilsoniskā sabiedrība tiek aicināta nodrošināt aizsardzībusociums no dažādiem varas pārkāpumiem. Tas palīdz ierobežot korupciju, kavē cilvēktiesību pārkāpumus. Krievijā tikai sāk veidoties pilsoniskās sabiedrības struktūra un funkcijas. Tas galvenokārt izpaužas indivīda brīvību un tiesību pasludināšanā par sabiedrības augstāko vērtību, kas nosaka varas iestāžu darbības saturu un nozīmi. Starp priekšnoteikumiem, kuru dēļ veidojās pilsoniskās sabiedrības struktūra, var īsi pieminēt:

 • Daudzpartiju sistēmas rašanās.
 • Tirgus attiecību attīstība.
 • Jaudas dalīšanas principa realizācija.

Birokrātiskā sistēma kavē plašāku pilsoniskās sabiedrības ietekmi uz valsts darbību.

pilsoniskā sabiedrība, būtība un struktūra

Izglītība:

Pilsoniskā sabiedrība - jēdziens, pazīmes,šīs cilvēku organizācijas formas struktūra - vēsturiskās attīstības laikā notika samērā ilgs veidošanās periods. Rezultātā tā ir kļuvusi par spēcīgu sociālo izglītību. Pilsoniskā sabiedrība sāka darboties ne tikai kā vienīgi valsts, bet arī sociālā struktūra. Pārejot uz tirgus attiecībām, ir būtiska izglītības pakāpeniska raksturošana. Šo periodu raksturo sociālo, starpetnisko, ieskaitot konfliktu pieaugums. Visi šie faktori negatīvi ietekmē pilsoniskās sabiedrības veidošanos un veidošanos. Mūsdienās tiek izvirzīti jautājumi par cilvēku sociālās drošības nodrošināšanu, tiesiskuma principu ieviešanu valsts pārvaldē.

Pilsoniskās sabiedrības koncepcija un būtība

Šodien definīcija ir ievērojami bagātinātajēgpilna un tiek uzskatīta par ļoti polisemantisku. Kopumā tas nodrošina visaugstāko cilvēku organizāciju. Pilsoniskās sabiedrības struktūra ietver indivīdus, iestādes un grupas. Visi no viņiem nav tieši atkarīgi no politiskā stāvokļa. Arī pilsoniskās sabiedrības struktūru var īsi uzskatīt par asociāciju, kurā pastāv attīstītas kultūras, juridiskās, politiskās un ekonomiskās attiecības starp indivīdiem, kas to veido. Šīs attiecības nav starpnieka valsts.

kādas ir galvenās iezīmes?

Raksturlielumi

Pilsoniskās sabiedrības koncepcija un būtība var būtno diviem viedokļiem. Saskaņā ar pirmo, šī organizācijas forma ir starppersonu attiecību komplekss, kā arī sociālās institūcijas. Šajā gadījumā pilsoniskās sabiedrības struktūra ietver ekonomiku, kultūru, izglītību, ģimeni, reliģiju un tā tālāk. Šo attiecību attīstībā netiek nodrošināta valsts līdzdalība. Sakarā ar šo mijiedarbības kompleksu, sociālās grupas un indivīdi ir apmierināti ar savām interesēm un vajadzībām. Pilsoniskās sabiedrības jēdziens filozofijā paredz ideālu veidošanās formu. Saskaņā ar šo uzskatu sociālā izglītība sastāv no suverēnām brīvām personībām. Tajā pašā laikā viņiem vajadzētu būt visplašākajām sociālekonomiskajām, politiskajām, kultūras un citām tiesībām, aktīvi piedalīties valsts pārvaldē un netraucēti apmierināt dažādas individuālas vajadzības.

Pilsoniskās sabiedrības struktūra ietver arī

Principi

Viņi nodrošina pilsoniskās sabiedrības dzīvi. Pamatprincipi ietver:

 • Visu cilvēku brīvību un tiesību vienlīdzība.
 • Indivīdu ekonomiskā neatkarība.
 • Garantēta tiesiskā aizsardzība brīvībām un cilvēktiesībām.
 • Iedzīvotāju brīvība kustību un partiju veidošanā.
 • Juridiski garantēta iespēja cilvēkiem veidot neatkarīgas asociācijas pēc profesionāliem pamatiem un interesēm.
 • Nodrošināt nepieciešamos apstākļus, tai skaitā materiālos, kultūras attīstībai, iedzīvotāju izglītošanai, zinātnei, izglītībai un citām lietām.
 • Stabilizācijas mehānisma esamība, kas nodrošina sabiedrības un valsts attiecību saglabāšanu, kā arī pirmās drošības drošību.
 • Izglītības un plašsaziņas līdzekļu darbības brīvība.

pilsoniskās sabiedrības jēdziens filozofijā

Kādas ir pilsoniskās sabiedrības funkcijas? Kādas ir šīs organizācijas formas galvenās iezīmes?

Būtiska šī kompleksa iezīmeir spēja kontrolēt un pretoties valstij. Vēsturē ir daudz laika posmu, kad pilsoniskā sabiedrība pārvarēja varu. Formēšanas būtība un struktūra var būt citā valstī. Piemēram, austrumos, šis komplekss parasti tiek uzskatīta par "amorfu", bet valstij ir neierobežots potenciāls un spēku iekļūst visās dzīves jomās. Runājot par Krieviju, šeit, kā likums, valsts uzvarēja un pakārtota pilsoniskā sabiedrība. Kompleksa būtība un struktūra pastāvīgi tiek pakļauta varas iestāžu spiedienam. Spilgts piemērs ir totalitārisma 70 gadu periods valstī. Tā rezultātā vēsturiskā attīstība ir gandrīz sasnieguši tuksnesi. Mūsdienu Krievijā pilsoniskā sabiedrība sāka aplūkot no cita viedokļa. Interese viņam parādījās kā politisks ideāls. pilsonisko sabiedrību un darbojas kā zīmi par vēlmi nodrošināt brīvību un personas tiesības pretoties autoritāro varas īstenošanu. Šī organizācijas forma cita starpā var uzņemties daļu no valsts uzdevumiem, kurus tā nevar izpildīt. Tomēr pilsoniskā sabiedrība ir atkarīga no varas iestādēm. Tās pakāpe ir atkarīga no vienotības spējas patstāvīgi apmierināt savas vajadzības, necenšoties no valsts palīdzības.

pilsoniskās sabiedrības struktūra

Citas funkcijas

Citu pilsoniskās sabiedrības pazīmju vidū jāatzīmē:

 • Attīstītas juridiskās, kultūras, politiskās un ekonomiskās attiecības starp indivīdiem.
 • Spēja kontrolēt valsti.
 • Pašregulācijas un pašpārvaldes mehānismu esamība.
 • Plurālistiskais raksturs. Tas izpaužas daudzās partijās, īpašuma formās un tā tālāk.
 • Nepabeigta cilvēka došanās. Sabiedrībā mijiedarbojošie cilvēki tiek uzskatīti par tā pamatu.
 • Struktūras attīstība un daudzveidība, kas atspoguļo dažādu slāņu un grupu intereses, ir demokrātijas atvieglošana.
 • Augsts cilvēku psiholoģiskais, intelektuālais attīstības līmenis, spēja patstāvīgai darbībai, piesaistot vienu vai otru kompleksa iestādi.
 • Likumdošana.

Pilsoniskās sabiedrības ietvaros vispilnīgākātiek nodrošinātas tās locekļu brīvības un tiesības. Kompleksā notiek arī sacensības starp grupām. Veselīgajā sabiedrībā tās dalībnieki brīvi veido savu viedokli, attīstās izpratne, tiesības uz informāciju patiešām tiek realizētas. Kompleksa dzīves aktivitāte balstās uz koordinācijas principu. Šī sabiedrība atšķiras no valsts aparāta. Tajā mijiedarbības notiek pēc subordinācijas principa, stingras subordinācijas.

Kompleksa komponenti

Pilsoniskajai sabiedrībai ir īpaša struktūra. Tās komponenti - institūcijas un veidojumi - nodrošina nosacījumus, lai apmierinātu vajadzības un īstenotu kolektīvu un indivīdu intereses. Viņi spēj izdarīt vajadzīgo spiedienu uz iestādēm, liekot to kalpot sabiedrībai. Struktūra - iekšējais izvietojums - atspoguļo komponentu mijiedarbību un dažādību. Tas nodrošina attīstības dinamismu un integritāti. Kā sistēmu veidojošs princips, radot spēcīgu un intelektuālu enerģiju kompleksā, patiesībā tā ir persona ar raksturīgām dabas interesēm un vajadzībām. To ārējā izpausme ir ietverta likumā nostiprinātajos pienākumos un tiesībās. Struktūras elementi tiek uzskatīti par daudzveidīgām cilvēku asociācijām un kopienām, kā arī stabilām attiecībām starp tām. Kompleksā notiek vertikāli un horizontāli savienojumi. Pēdējās pamats ir atšķirīga mijiedarbība, kas parādās sabiedriskās dzīves nodrošināšanas procesā. Vispirms viņiem ir ekonomiskās attiecības. Tie ir balstīti uz garantiju un dažādu formu īpašumtiesībām. Tas tiek uzskatīts par pamatnosacījumu personiskās brīvības nodrošināšanai gan pilsoniskajā, gan citā sabiedrībā. Arī sistēmā ir izveidotas sociokultūras attiecības. Tie ietver etniskās, ģimenes, reliģiskās un citas stabilas saiknes.

pilsoniskās sabiedrības struktūra un funkcijas

Sociālie konti

Pilsoniskās sabiedrības pamats var būttikai daudzveidīga, izšķiroša sociālā struktūra. Tas atspoguļo grupu locekļu un slāņu pārstāvju daudzveidību un bagātību. Būtiska loma sociālo kontūru veidošanā ir kultūras plurālisms. Tas ietver visas garīgās dzīves sastāvdaļas, nodrošina vienlīdzību ar visu personu līdzdalību radošajā darbībā. Sabiedrības augšējā slānī ir attiecības, kas saistītas ar personīgo izvēli, politiskām un kultūras atšķirībām starp interešu grupām.

Noslēgumā

Kompleksa dzīve nav iespējama beztās dalībnieku klātbūtne īpašas īpašības un kultūra. Tikai tad cilvēks var saukt pilsonis, viņš ir pasaules uzskats, pamatojoties uz kombinācija nozīmē neatkarību un pašcieņu, personības un cieņu pret tiesībām un brīvībām citu cilvēku, kas stingri saskaņā ar likumu. Neatšķirīga iezīme ir arī augsto morālo ideālu klātbūtne.

</ p>
Patīk:
0
Saistītie raksti
Civiltiesības ir materiālās tiesības,
Civillikuma principi: struktūra un struktūra
Kas ir pilsoniskās sabiedrības institūts?
Sabiedrība un tās struktūra
Pilsoniskā sabiedrība un tiesiskums:
Koncepcija, funkcijas, galvenie mērķi
Pilsoniskās sabiedrības koncepcija, struktūra
Pilsoniskās sabiedrības struktūra
Pilsoniskā sabiedrība ir pašnoteikšanās
Populāras ziņas
uz augšu